PRAWO

BLOG TEMATYCZNY

Dla adwokatów, komorników i notariuszy

Kim jest prawnik?

Prawnik to osoba, która praktykuje prawo jako adwokat, radca prawny, kanonista ale również notariusz prawa cywilnego lub urzędnik publiczny przygotowujący, interpretujący i stosujący prawo występujące w danym kraju lub na danym obszarze, którym jest objęte. Praca w charakterze prawnika polega na praktycznym zastosowaniu teorii i przepisów prawnych oraz wiedzy zdobytej na studiach oraz na podstawie doświadczenia w wykonywanym zawodzie w celu rozwiązania konkretnych, zindywidualizowanych problemów Klientów oraz realizacji interesów tych, którzy zatrudniają prawników do wykonywania usług prawnych. Rola prawnika różni się znacznie w różnych jurysdykcjach prawnych i w zależności od konkretnej specjalizacji.
W praktyce, jurysdykcje prawne korzystają z prawa do określania, kto jest uznawany za prawnika. Znaczenie terminu „prawnik” może się również różnić w zależności od miejsca. W niektórych jurysdykcjach występują dwa rodzaje prawników: radca oraz adwokat, podczas gdy w innych oba te pojęcia są połączone. Adwokat to prawnik, który specjalizuje się w występowaniu w sądach wyższej instancji. Radca to osoba, która jest wykształcona do przygotowywania spraw i udzielania porad na tematy prawne i może reprezentować ludzi w niższych sądach. Zarówno adwokat jak i radca prawny ukończyli szkołę prawniczą i zaliczyli wymagane szkolenie praktyczne. Jednakże w niektórych jurysdykcjach na świecie, w których istnieje podział zawodu, tylko Ci pierwsi są uznawani jako członkowie ich odpowiednich stowarzyszeń adwokackich.

Większość krajów na świecie ma tradycję powierzania “zadań prawnych” różnym cywilnoprawnym adwokatom, notariuszom oraz urzędnikom państwowym. Często “zawody prawnicze” składają się z dużej liczby różnego rodzaju osób po prostu wykształconych w dziedzinie prawa i zajmujących się szeroką gamą spraw. Faktem jednak jest, że każdy kraj ma swoją własną, osobliwą metodę podziału pracy prawniczej między wszystkie rodzaje przedstawicieli zawodów prawniczych.

Specjalizacje prawnicze

Do najważniejszych dziedzin prawa należą:

Prawo cywilne i karne

Prawo spółek i prawo pracy

Prawo rodzinne i spadkowe

Dochodzenie odszkodowań

Windykacja należności

Nieruchomości i inwestycje budowlane

Prawo zamówień publicznych

Prawnicy

Ogólna grupa osób, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała prawo do wykonywania zawodu o tym charakterze.

Notariusze

To zawód zaufania publicznego, którego przedstawiciele sporządzają akty prawne, które poręcza własnym podpisem.

Komornicy

Urzędnicy państwowi, uprawnieni do egzekwowania należności finansowych od dłużników na podstawie wyroku sądu.

Prawnik-Klient

Ważnym aspektem pracy prawnika jest zarządzanie relacjami z klientami. Po pierwsze, współpraca zaczyna się od wywiadu wstępnego, podczas którego prawnik poznaje klienta osobiście. Drugim krokiem jest ustalenie faktów, dotyczących sprawy klienta. Trzecim wyjaśnienie, co klient chce osiągnąć. W czwartym kroku prawnik kształtuje oczekiwania klienta co do tego, co faktycznie można osiągnąć. Kolejny etap to opracowywanie różnych strategii co do roszczeń lub obrony. Ostatni krok to przystąpienie do pracy i prowadzenie sprawy.

Przewiń na górę