Kim jest notariusz?

Notariusz  jest osobą zaufania publicznego, która korzysta z uprawnień przysługujących funkcjonariuszom publicznym. Podstawowym zadaniem notariuszy jest zapewnienie bezpieczeństwa i pewności obrotu prawnego. Podstawowym aktem prawnym określającym sposób działania notariuszy jest ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie. Do najważniejszej roli notariusza należy zabezpieczenie części stref obrotu cywilnoprawnego. Do takich stref należą np. umowy sprzedaży. Wszystkie czynności, których dokonuje notariusz zgodnie z prawem posiadają charakter dokumentów urzędowych. Notariusz nie świadczy usług adwokackich ani porad prawnych. Dokonuje on czynności notarialnych analogicznie do sądów. 

Aby zostać notariuszem należy spełnić określone kryteria: posiadać obywatelstwo polskie, dawać rękojmie prawidłowego wykonywania zawodu notariusza, ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację notarialną, zdać egzamin notarialny, pracować w charakterze asesora notarialnego co najmniej 3 lata oraz mieć ukończone co najmniej 26.

Notariusza powołuje i wyznacza miejsce jego kancelarii Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby notarialnej. Podczas powoływania notariusz składa przyrzeczenie wypełniać obowiązki zgodnie z prawem i sumieniem oraz dochować tajemnicy państwowej i zawodowej.

Obowiązki notariusza

  • sporządzanie aktów notarialnych
  • sporządzanie aktów poświadczeń dziedziczenia
  • sporządzanie poświadczeń
  • doręczanie oświadczeń
  • spisywanie protokołów
  • sporządzanie protestów weksli i czeków
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów oraz oświadczeń
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów
Przewiń na górę